Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w spółce Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w SzczecinieW związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: “RODO”), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę Polski PCS.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski PCS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-603) przy ul. Bytomskiej 15, reprezentowana przez Prezesa Zarządu (dalej: Administrator).
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Inspektor Danych Osobowych wypełnia zadania określone w art. 37 RODO. Możesz się z nim skontaktować mailem: iod@polskipsc.pl lub listowanie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polski PCS Sp. z o.o., ul. Bytomska 15, 70 - 603 Szczecin.


Informujemy, że: 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach realizowanych umów i świadczenia usług wynikających z dostępności do systemów/aplikacji Polskiego PCS, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionym interesie Administratora oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.


 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a)
  realizacji umów, w tym świadczenia usług wynikających z dostępności do systemów/aplikacji Polskiego PCS, bądź w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  b)
  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

  c)
  niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. d) RODO,

  d)
  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, związanych z podejmowanymi działania administracyjnymi i informacyjnymi oraz działaniami podejmowanymi w celu ochrony interesów Administratora lub strony trzeciej, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  e) na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie i celu określonym w treści zgody


 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu/ celach, o którym/których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a)
  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b) inne uprawnione organy i podmioty,

  c) podmioty, realizujące zadania i świadczące usługi na rzecz Administratora.


 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.


 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a)
  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
  - w wypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  - w wypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  - w wypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  - w wypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, a wycofanie zgody na przetwarzanie może nastąpić w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody uniemożliwi podejmowanie określonych działań na Pani/Pana rzecz.


 8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, zawarta między stronami umowa lub wynika to ze specyfiki świadczonej przez administratora usługi po wyrażeniu zgody.

 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny i zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych będą publikowane na stronie internetowej Polski PCS Sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://polskipcs.pl/

 11. Z Administratorem można się skontaktować przesyłając korespondencję na adres wskazany we wstępie.