• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Moduły Systemu PCS

Integratora systemów Administracji, Zarządów Portów, oraz Biznesu

Moduły

Celem projektu PCS jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich wobec uczestników międzynarodowego obrotu towarowego. Korzystając z doświadczeń wszystkich portów polskich oraz innych uczestników społeczności portowej. Głównymi powodami, dla których powstają rozwiązania PCS są takie potrzeby jak : • zmniejszenie opóźnienia w ruchu ładunków
 • zwiększenie efektywności w procesach biznesowych portu
 • ułatwienie płynnego przepływu danych elektronicznych
 • zintegrowanie i osiągnięcie zgodności z krajowymi przepisami i unijnymi dyrektywami
 • zwiększenie jakości udostępnianych informacji
 • zwiększenie wydajności operacyjnej użytkowników PCS

01.

Integracje Systemu PCS

Integracja z NSW

 • Pobieranie informacji o zgłoszeniach statków zawijających do portów w Polsce,
 • Pobieranie wszystkich zgłoszeń FAL (odpady, załoga, towary),
 • Pobieranie ETA oraz ATA

Integracja z FleetMon

 • aktualna pozycja statku
 • pobieranie 40 parametrów odnośnie do danych statków

Integracja z systemami armatorów

 • Integracja - w oparciu o standard EDIFACT umożliwia szybki i zautomatyzowany dostęp do danych i usług niezależnie od komunikatów.
  Z podstawowych komunikatów takich jak CODECO, COARRI, CUSCAR i COPRAR korzysta większość armatorów i operatorów feederowych. System PCS umożliwia elektroniczną wymianę informacji dla spedytorów, terminali, zarządów portów.

02.

Moduł Maklerski


Moduł maklerski został utworzony w porozumieniu Polskiego PCS ze środowiskiem maklerów, agentów oraz dyspozytorów portu. Moduł maklerski zawiera rozwiązania, które mają za zadanie skrócić czas przygotowywania formalności związanych z realizacją zadań ze zgłoszeniem wejścia statku do portu.

Dokonano tego poprzez automatyzację procesów, zminimalizowanie ilości informacji wymienianych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami (z zachowaniem ich jakości) oraz reużywalności danych.

Wdrożone funkcjonalności modułu

Baza kontrahentów.
Jest to zbiór teleadresowy wszystkich podmiotów, z którymi agent współpracuje. Użytkownik tworzy taką bazę według własnych potrzeb


Baza statków
Baza statków dostępna w systemie Polski PCS. W przypadku braku statku w bazie, agent ma możliwość samodzielnego wprowadzenia jego danych.


Planer
Narzędzie umożliwiające zaplanowanie ruchu statków wpływających do portów przedstawione graficznie w formie kalendarza. Po wprowadzeniu danych, zawinięcie statku jest czytelnie zaznaczane w kalendarzu. Planer jest współdzielony wśród użytkowników z tej samej organizacji. Zaletą tego rozwiązania jest przejrzystość oraz możliwość tworzenia szybkiej aktualizacji.


Zgłoszenie do dyspozytora i innych podmiotów
Jedno z podstawowych narzędzi spełniające wymóg obligatoryjnego zgłoszenia planowanego przybycia statku przez agenta do dyspozytora portu. Zebrane są tu wszystkie wymagane dane, które są przekazywane do dyspozytora portu jak i również do innych podmiotów wykonujących czynności związane z wejściem statku do portu (pilot, terminal, firma holownicza, itp.). Zgłoszenie tworzone jest w formie tabelarycznej na wzór zgłoszeń IMO FAL i rozsyłane e-mailowo.

Wiadomość powitalna do Kapitana
Możliwość kontaktu z kapitanem statku na morzu w celu przygotowania formalności urzędowych przy ograniczonym dostępie do Internetu (przepustowość linii satelitarnych) za pomocą specjalnie dedykowanego rozwiązania informatycznego.Zgłoszenie wstępne
Możliwość utworzenia zgłoszenia według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego.


Zgłoszenie Pre Arrival
Możliwość utworzenia zgłoszenia zgodnego z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich. Na to zgłoszenie składa się szereg formularzy IMO: zgłoszenie ładunku, zgłoszenie zasobów statku, zgłoszenie rzeczy załogi, lista załogi, lista pasażerów, ładunki niebezpieczne oraz informacja o odpadach znajdujących się na statku i morska deklaracja zdrowia.

Zgłoszenia Port State Control
Możliwość utworzenia zgłoszenia Port State Control zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013r. przepisy portowe lub odpowiednich zgłoszeń określonych w treści Zarządzenia nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018r. przepisy portowe.


Zgłoszenie ewidencyjne na wejście statku, wyjście statku oraz zgłoszenie zbiorcze
Jest to obowiązkowe zgłoszenie, tworzone w celach statystycznych i przekazywane do kapitana portu.

03.

Moduł Sprawozdawczy


Moduł Sprawozdawczy dedykowany jest zarządom portów, które nie posiadają aplikacji umożliwiającej zbiorcze przeglądanie danych związanych z przybyciem statków, ładunków przywożonych i wywożonych i nie będzie udostępniany na zewnątrz. Moduł pozwoli na zbieranie w sposób usystematyzowany potrzebnych danych związanych ze statystykami i raportami odnośnie do statków i towarów w porcie w różnych relacjach i konfiguracjach. Dane, o których mowa powyżej są uzyskiwane na podstawie :

Integracji z NSW
Integracji z FleetMoon
Integracji z Systemami Armatorów

Dzięki modułowi można uzyskać wiarygodne i syntetyczne informacje na temat statków i ładunków pozwalające w sposób prosty i bez dodatkowego nakładu pracy na badanie przepływów towarowych pod względem obszarów i portów wyjścia ładunków przeznaczonych dla danego portu jak i wypływających z danego portu.

Moduł umożliwia sprawdzanie wszystkich parametrów oraz ocenę ilości oraz typów jednostek w porcie oraz sprawdzanie danych każdego statku. Moduł posiada dodatkowo możliwość przeglądania oraz sprawdzania ładunków niebezpiecznych zarówno z IMO FAL jak i danych CUSCAR.

04.

Moduł Raportowy


Moduł Raportowy umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów poprzez wykorzystanie następujących funkcjonalności:

Raportowanie - umożliwia generowanie raportów z systemu harmonogramu zadań oraz na żądanie. Raporty mogą być publikowane w popularnych formatach, MS Excel (XLS), HTML.

Analizy danych (Analysis) - dostarcza zaawansowane możliwości analizy danych, włączając widoki tabel przestawnych zaawansowane wyświetlanie danych (z wykorzystaniem SVG), zintegrowane panele managerskie, data mining, integracja z portalem web oraz z przepływem dokumentów (workflow). Moduł będzie pozwalać użytkownikom na przeglądanie sposób zagregowany danych.

Raporty predefiniowane - zestaw cyklicznych raportów pobierających odpowiednie dane i tworzące matematyczne podsumowanie.

Raporty statystyczne - pozwalają na pozyskanie danych statystycznych na temat ilości danego typu rekordów.

Raporty szczegółowe - pozwalają na wyciąganie rekordów z bazy danych stosując odpowiednie filtry i możliwości grupowania danych.


Korzyści wynikające z posiadania modułu raportowego:


Lepszy wgląd w działalność portu - korzystający z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i osobom zarządzającym firmą na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – moduł raportowy szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.

Oszczędność czasu - dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.

Weryfikacja realizacji planów firmy - wykorzystując moduł w prosty sposób na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

05.

Moduł Towarowy


Moduł Towarowy. Celem procesu jest zamiana manualnych czynności klienta Terminala Kontenerowego i funkcjonariusza celno-skarbowego polegających na ustaleniu numeru MRN zgłoszenia celnego na podstawie danych z systemu AIS i wpisywanie ich w poszczególnych systemach ewidencyjnych i operacyjnych Terminali Kontenerowych w odniesieniu do właściwego kontenera, którego dotyczy odprawa celna oraz na zniesieniu blokady "hold" po objęciu procedurą importową (dopuszczenie do obrotu, procedura specjalna przewidziana w AIS) towaru znajdującego się w danym kontenerze poprzez użycie komunikatu DS299 do wytworzenia komunikatu CUSRES w formacie EDIFACT/UN.

Na podstawie otrzymanego komunikatu DS299 aplikacja wytworzona przez Polski PCS potrafi:

 • zidentyfikować, czy jest wskazany numer kontenera
 • zidentyfikować, czy jest wskazany numer MRN
 • zlokalizować miejsce złożenia kontenera
 • zidentyfikować czy dla kontenera jest przesyłka łączona (kilka DS299 i DS002)
 • wytworzyć komunikat CUSRES adekwatny do wymagań Terminala
 • zrealizować te zadania w ciągu 1 sekundy przez 24h/365