01

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Polski PCS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Pisemne zgłoszenie należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską zaadresowane: Rada Nadzorcza Polski PCS Sp. z o.o., ul. Bytomska 15, 70-603 Szczecin lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zaklejonej kopercie, z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać.", w terminie do dnia 03.07.2024 r. do godz. 12:00.
Szczegóły postępowania są zawarte w załączonym dokumencie "Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu PPCS Sp. z o.o."

Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu PPCS Sp z o.o.

1 Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

2 Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

3 Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa

4 Oświadczenie kandydata o braku sankcji administracyjnych

5 Oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom

6 Oświadczenie kandydata o niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła

7 Oświadczenie kandydata o niezatrudnieniu w biurach poselskich

8 Oświadczenie kandydata o niewchodzeniu w skład organów partii politycznych

9 Oświadczenie kandydata o niezatrudnieniu przez partie polityczne

10 Oświadczenie kandydata o niepełnieniu funkcji z wyboru zakładowej organizacji związkowej

11 Oświadczenie kandydata o tym że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów

12 Oświadczenie kandydata o tym że kandydat wykonuje lub nie wykonuje działalność konkurencyjną

13 Oświadczenie kandydata zawierające informację czy kandydat uczestniczy w spółce konkurencyjnej

14 Oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego

15 Oświadczenie kandydata o znajomości treści wzoru umowy oświadczenie uslug zarządzania

16 Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych