WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADZCZONYCH PRZEZ POLSKI PCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Polski PCS tworzy platformę elektronicznego obiegu komunikatów w portach. Proces ten polega na zwiększeniu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. Zadaniem systemu jest optymalizacja, automatyzacja i sterowanie procesami poprzez gromadzenie i łączenie w jednym miejscu (neutralna platforma) informacji dotyczących całych łańcuchów dostaw; zwiększenie konkurencyjności polskich portów.

§ 1

USŁUGI

Polski PCS (system PCS/Platforma PCS) jest narzędzie służącym do wymiany komunikatów.

Komunikaty trafiające do Systemu PCS oraz wychodzące z systemu PCS są komunikatami elektronicznymi w formatach zgodnych z ustaleniami pomiędzy użytkownikami, korzystającymi i administratorem Systemu.

W zakresie zawartości komunikatów trafiających do Systemu PCS z systemów wykorzystywanych przez Krajową Administrację Skarbową, administrację morską, operacyjne systemy terminali kontenerowych, administratorów infrastruktury krytycznej Polski PCS nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłową treść.

Opis, funkcjonalność i sposób działania poszczególnych modułów Platformy PCS są dostępne na stronie internetowej Polskiego PCS https://polskipcs.pl/ .

Wszelkie dane osobowe zamieszczone w systemie PCS są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zgodnie z zapisami klauzuli https://polskipcs.pl/rodo .

Korzystających z systemu obowiązuje zakaz dostarczania danych o charakterze bezprawnym;

Spółka Polski PCS jako usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta w wypadku działań niezgodnych z prawem lub warunkami korzystania z usług.

§ 2

POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY

W ramach działania Platformy PCS utworzony jest pojedynczy, dedykowany punkt kontaktowy dostępny na stronie https://polskipcs.pl/kontakt poprzez dedykowany formularz.

W ramach działania Platformy PCS utworzony jest pojedynczy punkt kontaktowy dla organów, o których mowa w art.11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) tutaj bezpośredni link do formularza

§ 3

REKLAMACJE I HELP-DESK

Reklamacje i kontakt w sprawie pomocy w wypadku trudności w działaniu systemu można składać przez pojedynczy punkt kontaktowy o którym mowa w § 2.

Polski PCS tworzy w ramach świadczonych usług możliwość składania reklamacji w zakresie działania systemu;

Reklamacje można składać dodatkowo poprzez dedykowane metody wskazane na stronie https://polskipcs.pl/kontakt

Help-desk służy do bezpośredniego kontaktu w wypadku trudności w działaniu Systemu PCS lub w przypadku awarii lub niedogodności wynikających z działania Systemu z dyżurującymi ekspertami Polskiego PCS i dostępny jest na stronie internetowej Polskiego PCS https://polskipcs.pl/ .

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) oraz powszechnie obowiązujące polskiego prawa, w szczególności odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. Zm

W przypadku wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z usługami lub niniejszym Warunkami Strony powinny podjąć próbę rozwiązania ich w sposób polubowny; w sytuacji braku możliwości rozwiązania tych sporów w sposób polubowny, spory te mogą zostać poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny według właściwości miejscowej wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.