• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Towary niebezpieczne w transporcie morskim

19 lip 2021

Towary niebezpieczne w transporcie morskim

Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods) został opracowany jako jednolity kodeks międzynarodowy dotyczących transportu towarów niebezpiecznych drogą morską obejmujący takie kwestie jak podzial ładunków niebezpiecznych na klasy, konstrukcje pojemników, opakowań, oznakowanie, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji niezgodnych substancji. Obejmuje także wytyczne dotyczące sztauowania ładunków niebezpiecznych w kontenerach w transporcie morskim

Kodeks ten jest aktem prawnym obowiązującym na całym świecie na mocy poprawek do Międzynarodowej konwencji bezpieczeństwa życia na morzu (SOLAS), które weszły w życie 1 stycznia 2004 roku.

Celem przepisów Kodeksu jest ochrona zdrowia i życia członków załogi, zapobieganie zanieczyszczaniu morza oraz uregulowanie zasad transportu drogą morską towarów niebezpiecznych w opakowaniach, luzem i CTU.

Podział ładunków niebezpiecznych na klasy:

Klasa 1: Materiały wybuchowe
Klasa 2: Gazy
Klasa 3: Materiały ciekłe – ciecze łatwopalne
Klasa 4: Substancje stałe łatwopalne, substancje podatne na samozapalenie; substancje, które w zetknięciu z wodą tworzą gazy palne
Klasa 5: Substancje utleniające i nadtlenki organiczne
Klasa 6: Substancje toksyczne i zakaźne
Klasa 7: Materiały promieniotwórcze/radioaktywne
Klasa 8: Materiały żrące
Klasa 9: Różne inne materiały i przedmioty niebezpieczne których nie ujęto w innych klasach a ujawniają właściwości niebezpieczne

W transporcie morskim wszystkie towary niebezpieczne muszą spełniać obowiązkowe wymagania kodeksu IMDG. Podstawowe przepisy obejmują m.in. odpowiednie oznakowanie, czyli oklejenie kontenerów z każdej strony pomarańczowymi nalepkami identyfikacyjnymi z numerem UN przewożonego ładunku a także klasyfikację towaru, odpowiednie opakowanie, uzależnione od klasy i rodzaju ładunku. W szczególnych wypadkach kontenery przewożące towary niebezpieczne muszą być oddzielone od siebie podczas przewozu.

Do przewozu morskich towarów niebezpiecznych IMO Class w kontenerach wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

– Dangerous Goods Declaration
– Container Packing Certificate
– Dangerous Goods Details
– Karta charakterystyki produktu (material safety data sheet)

Systemy PCS Port Community System mogą dostarczać zintegrowaną informację o przewozach przesyłek niebezpiecznych do władz portowych co pozwala zarządzać tymi informacjami w odpowiedni sposób.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo na statku i w porcie to podstawa wszystkich operacji.

 • podziel się na: