• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Holowniki portowe

02 sie 2021

Holowniki portowe


Polski PCS prowadzi konsultacje z firmami świadczącymi usługi holownicze w celu optymalizacji procesów związanych z obsługą statków. Doświadczenie i uwagi firm świadczących usługi holownicze jest bezcenne ze względu na ich aktywny i kluczowy udział w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Statki morskie są coraz większe i wymagają przy manewrach portowych wejściach i wyjściach z portu wsparcia holowników.

Holowniki posiadają odpowiednią dużą mocą do zapewnienia manewrów i współpracują także ze statkiem gdy statek posiada stery strumieniowe.

Przepisy portowe określają, że holownikiem jest każdy statek zajęty holowaniem, pchaniem, dopychaniem, odciąganiem innego statku lub zapewniający asystę w ramach prowadzonej usługi holowniczej.

Holowniki także uczestniczą w akcjach ratunkowych, są to bardzo dzielne jednostki obsadzone wykwalifikowaną załogą.

W przepisach portowych są ściśle określone zadania i obowiązki holownicze , w zakresie uregulowań korzystanie z usług holowniczych w portach jest obowiązkowe.

W przypadku holowania barek, dźwigów pływających, sprzętu pomocniczego i podobnych urządzeń pływających bez własnego napędu, które nie posiadają wyznaczonego kierownika (kapitana) jednostki o odpowiednich kwalifikacjach, kierownictwo zespołu holowniczego należy do kapitana holownika holującego.

Także statki nowo wybudowane, wychodzące na próby morskie i wracające z prób morskich, niezależnie od wielkości statku, obowiązane są korzystać z asysty jednego holownika na torach wodnych, od miejsca postoju do wyjścia z portu na redę i odwrotnie. Statek może być zwolniony z asysty holowniczej na torze wodnym w drodze do stoczni, jeżeli kapitan statku będącego na próbach przed wejściem do portu potwierdzi z morza, że próby zakończyły się pomyślnie i ster, maszyna główna oraz ster strumieniowy pracują bezawaryjnie.

Holowniki współpracują ściśle z Kapitanami Portów, którzy mogą określać różne warunki użycia holowników – wszystko z koniecznością zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kapitana statku, kapitan portu po zasięgnięciu opinii szefa pilotów może, na określony czas oraz akwen portu, zwolnić statek z obowiązku użycia holownika, zezwolić na użycie mniejszej liczby holowników lub zmniejszyć wymaganą minimalną łączną siłę uciągu, jeżeli według jego oceny właściwości manewrowe statku (np. posiadanie sterów strumieniowych lub podobnie działających urządzeń) nie budzą zastrzeżeń oraz jeżeli zwolnienie takie nie zagraża bezpieczeństwu żeglugi w porcie i porządkowi portowemu.

Jak widać rola holowników portach ale także na pełnym morzu jest bardzo ważna. Holowniki czynnie uczestniczą w organizacji procesów portowych związanych z wejściem, wyjściem statków, przeholowaniem statków. Zapewniają także obsługę jednostek bez napędu własnego czy obsługę skomplikowanych zespołów holowniczych np. z transportem jednostek wielkogabarytowych czy sekcji statkowych.

 • podziel się na: