• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Digitalizacja kolejnych procesów w Terminalu Portowym

14 lip 2020

Terminale portowe w myśl przepisów celnych muszą posiadać pozwolenia na prowadzenie tzw. magazynów czasowego składowania w których przeładowywane towary mogą przebywać do 90 dni bez opłat celnych. W związku z tym na prowadzące takie magazyny Terminale Portowe nałożone są szczególne obowiązki, których dotrzymanie pozwala na prowadzenie działalności przeładunkowej z towarami pochodzącymi spoza Unii Europejskiej.Wiąże się to między innymi ze zmianami wprowadzonymi przez Unijny Kodeks Celny prowadzący magazyn czasowego składowania od 1 maja 2016 r. zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia – art.148 ust.2 lit.c UKC, które powinno być monitorowane zarówno przez organa celne ( art. 89 ust. 6 UKC) jak i przez samego prowadzącego magazyn czasowego składowania zgodnie z art. 156 Rozporządzenia Wykonawczego do UKC.

Obecnie prowadzący magazyny czasowego składowania korzystając z możliwości zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia i tym samym są szczególnie zainteresowane dotrzymaniem wszystkich warunków i przepisów prawa aby to zwolnienie było utrzymane po obowiązkowych audytach administracyjnych.

W związku z potencjalnym niedotrzymaniem warunków choćby z powodów technicznych i organizacyjnych, zmuszone byłyby do złożenia zabezpieczenia odpowiednio na kolejnych poziomach: 30%, 50% i wreszcie w 100 % pokrycia należności celnych.


Ze względu na duże wartości towarów przeładowywanych w Terminalach Portowych należy przyjąć, że zabezpieczenie kwot należności celnych przy wyższych poziomach niż „0” zwiększyłoby koszty obsługi zabezpieczenia a to z kolei mogłoby spowodować wzrost opłat za przeładunki w polskich portach co w efekcie obniżyłoby konkurencyjność polskich portów.

Należ także zwrócić uwagę, że wykonywanie czynności monitorujących w sposób manualny co do każdej partii przeładowanego towaru wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem czasu i kosztów, zatrudnieniem dodatkowych osób, angażowaniem osób nadzorujących przeładunki, ustaleniem odpowiednich kwot wreszcie ustawicznym bilansowaniem. To także stanowi dodatkowy koszt dla Terminala Portowego.

W przypadku Terminali Portowych liczba klientów magazynów czasowego składowania jest zbyt duża by wiarygodnie zabezpieczyć prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków w sposób inny niż kompleksowy i zautomatyzowany gwarantujący kompleksowość danych, nieusuwalność i rzetelność przekazywanych informacji, zatem obiektywnie naszym zdaniem należy poszukiwać rozwiązania systemowego w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

Polski PCS kierując się potrzebami zapewnienia konkurencyjności polskich portów morskich w tym także wsparcia w zakresie efektywnego wykonywania ciążących na Terminalach Portowych obowiązków wobec urzędów administracji państwowej zapewnia wsparcie w zakresie monitorowania kwoty referencyjnej dla magazynów czasowego składowania.

Wiąże się to także z koniecznością indywidualnego dostosowania projektowanych aplikacji zarówno do warunków i rozwiązań organizacyjnych, technologicznych IT wewnątrz danego Terminala Portowego jak i współpracującego z nim otoczenia zewnętrznego.

Wyniki prac i testów są także korzystne dla potrzeb audytowych, przeprowadzenie audytu w sposób wydajny, efektywny, krótki w czasie, nieangażujący pracowników Terminali i audytorów pozwala wzmocnić pozytywne relacje administracji i biznesu w zakresie przestrzegania prawa.

 • podziel się na: