• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Moduł Towarowy

Wsparcie eksportu i komunikat IE507

Metoda 1

Odpytywanie systemu PCS o status kontenera

dowiedz się więcej

Metoda 2

Wysłanie komunikatu za pośrednictwem systemu PCS

dowiedz się więcej

Metoda 1

Odpytywanie systemu PCS o status kontenera

Przedstawienie towaru w urzędzie wyprowadzenia i komunikat IE507

W przypadku procesu eksportowego, gdy objęcie towaru miało miejsce w innym urzędzie niż urząd wyprowadzenia, konieczne jest wysłanie informacji o przedstawieniu towaru w urzędzie wyprowadzenia. ( art. 267 UKC + art. 331 Rozporządzenia Delegowanego).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Newsletterach KAS wymagany jest komunikat elektroniczny IE507, który musi być złożony w odpowiednim momencie, czyli w czasie gdy kontener przekroczy bramę Terminala Portowego i zanim zostanie załadowany na statek.

Szczególna relacja Oddział Celny Baza Kontenerowa i Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni.

W przypadku gdy kontener jest objęty procedurą wywozu w OC CUDO PL321030 a złożony jest w Terminalu GCT gdzie urzędem wyprowadzenia będzie satelita OC PL 321070 także należy złożyć komunikat IE507 ponieważ UWA≠UWU.

Zasady wsparcia procedury eksportu w Terminalach Kontenerowych

w portach morskich RP przez Polski PCS

we współpracy z Krajową Administracją Skarbową

Procedura eksportu wymaga dokonania przez eksportera bądź upoważnioną osobę zgłoszenia celnego. W celu wykorzystania wsparcia PCS w zgłoszeniu celnym wywozowym należy zainicjować proces poprzez wskazanie w polu 44 Polskiego PCS:

PCS01 z opisem PL701071897800000

Wsparcie jest realizowane jeśli urzędem wyprowadzenia jest:

321030 – Oddział Celny Baza Kontenerowa w Gdyni (BCT)

321070 – Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni (GCT)

322080 – Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku (DCT)

421030 – Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia w Szczecinie ( DB Port)

2. Jeśli dokonałeś odprawy wywozowej towarów w kontenerze (pole 19 w zgłoszeniu celnym=1) w Terminalu Kontenerowym, czyli UWA=UWU, to Twoja rola jest zakończona i proces dalej przebiegnie automatycznie.

3. Jeśli dokonałeś odprawy wywozowej towarów w kontenerze wewnątrz kraju, czyli UWA≠UWU, to po przybyciu kontenera do danego terminala kontenerowego jesteś zobowiązany do przedstawienia towaru we właściwej placówce granicznej, czyli w Oddziale Celnym, któremu podlega dany Terminal Kontenerowy.

4. Zgodnie z wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej zawartymi w Newsletterach Nr Z/55/2021 z dnia 27.07.2021 r. oraz Nr Z/72/2021 z dnia 12.10.2021 r. powiadomienie powinno być dokonane w sposób elektroniczny za pomocą komunikatu IE507.

5. Zgłoszenia komunikatem IE507 należy dokonać w odpowiednim momencie, czyli po przekroczeniu Bramy Terminala Kontenerowego i przyjęciu kontenera na plac, ale zanim zostanie załadowany na statek.

6. W aplikacjach do zgłoszeń celnych (zapytaj swojego wytwórcę oprogramowania) można sprawdzić czy kontener z danym MRN jest już w Terminalu i wtedy wysłać odpowiednio przygotowany komunikat IE507.

7. Możesz także sprawdzić samodzielnie na stronach Terminali Kontenerowych albo na stronie Polskiego PCS, gdzie są informacje dla wszystkich Terminali łącznie. Wyszukiwanie jest bez logowania po numerze kontenera:

https://polskipcs.pl/status-ko...;( zakładka „ w eksporcie”).

Po wysłaniu komunikatu IE507 powinieneś otrzymać komunikat IE525 „zgoda na przekroczenie granicy”. Jeśli zadeklarowałeś Polski PCS jak w punkcie nr 1, to ten komunikat przyjdzie do PCS automatycznie. Możesz także otrzymać komunikat IE561 o kontroli. Po przeprowadzonej kontroli, która nie wzbudzi zastrzeżeń, otrzymasz komunikat IE525. Możesz także otrzymać komunikat IE508 co oznacza, że już informacja o przybyciu towarów w kontenerze została przedstawiona, sprawdź jego treść.

W Newsletterach Nr Z/55/2021 z dnia 27.07.2021 r. oraz Nr Z/72/2021 z dnia 12.10.2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła uwagę, że stosowanie innych form komunikacji w sprawie przedstawienia towarów jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach. Oznacza to, że stosowanie papierowego dokumentu EAD bądź informacji e-mail powinno być ograniczone do opisanych sytuacji. Właściwe wysłanie komunikatu IE507 determinuje prawidłowe wygenerowanie komunikatu IE525, czyli zgody na przekroczenie granicy.

Pamiętaj gdy kontener jest objęty procedurą wywozu w OC CUDO PL321030 a złożony jest w Terminalu GCT gdzie urzędem wyprowadzenia będzie satelita OC PL 321070 także należy złożyć komunikat IE507 ponieważ UWA≠UWU.

Pamiętaj, że jeśli w jednym kontenerze masz kilka odpraw MRN, to musisz komunikat IE507 wysłać dla każdego MRN.

Pamiętaj, że jeśli na jednym zgłoszeniu masz kilka kontenerów, to komunikat IE507 możesz wysłać dopiero jak wszystkie kontenery znajdą się na Terminalu.

Po wygenerowaniu komunikatu IE525 proces przebiega dalej w sposób automatyczny.

W rezultacie powinieneś otrzymać komunikat IE599 bezpośrednio po zakończeniu procesowania bez względu na porę dnia i dzień tygodnia 24h/7. Komunikat IE599 system AES generuje automatycznie.

W przypadku gdy takiego komunikatu nie ma, odśwież system i następnie zapytaj poprzez helpdesk dla AES bądź sprawdź w Oddziale Celnym wyprowadzenia

Zanim powiadomisz helpdesk AES sprawdź czy postąpiłeś zgodnie z opisaną procedurą, czyli czy użyłeś kodu PCS01 z opisem PL701071897800000 i czy został wytworzony komunikat IE507 i IE525 jeśli UWA≠UWU.

Sprawdź też, czy nie ma błędu w numerze kontenera w zgłoszeniu celnym i czy wskazano prawidłowy urząd wyprowadzenia w PL:

321030 – Oddział Celny Baza Kontenerowa w Gdyni

321070 – Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni

322080 – Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku

421030 – Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia w Szczecinie

Jeśli stwierdziłeś, że gdzieś powstał błąd, działaj zgodnie z procedurą dla takich sytuacji określonych przez administrację celno-skarbową.

Jeśli nie użyłeś kodu PCS01 otrzymasz komunikat IE599 w standardowy sposób.

Następnym razem pamiętaj by użyć kodu PCS01 i wysłać komunikat IE507 jeśli UWA≠UWU

Ważne:

Zapoznaj się z Newsletterem nr Z/29/2022 z dnia 27.04.2022 Ministerstwa Finansów

Zespół Polskiego PCS

Metoda 2

Wysłanie komunikatu za pośrednictwem systemu PCS

Wdrożona zostaje dla wszystkich chętnych eksporterów lub zgłaszających do procedury wywozu kolejna forma wsparcia ułatwiająca współpracę z KAS, która polega na możliwości wysłania komunikatu IE507 na skrzynkę mailową w domenie polskipcs.pl bezpośrednio po otrzymaniu komunikatu IE529. W celu jego wysyłki komunikatu należy w aplikacji do zgłoszeń celnych zapisać komunikat IE507 i wysłać na adres ie507@polskipcs.pl .

Wysłany komunikat IE507 czekać będzie w repozytorium na platformie PCS do momentu złożenia kontenera w terminalu. Po otrzymaniu odpowiednich plików z systemu terminalowego automatycznie nastąpi wysyłka komunikatu IE507 do systemu AES/ECS2.

Proces wysyłania komunikatu IE507 będzie przebiegał następująco:

- Komunikat IE507 będzie pobierany i zapisywany bazie danych. Pobierane i zapisywane dane obejmują:

Nr MRN

Data wygenerowania oraz otrzymania komunikat

Adres email z komunikatu EmailPodmiotu

Adres email wysyłającego komunikat (jeżeli nie ma EmailPodmiotu)

Przedstawiający (TIN, Nazwa),

- Komunikat IE507 znajdować się będzie w bazie danych platformy obsługiwanej przez Polski PCS sp. z o.o. przez czas 30 dni.

- Po otrzymaniu informacji o złożeniu kontenera na terminalu, Polski PCS poprzez platformę PCS automatycznie dopasuje informację o tym zdarzeniu do właściwego zgłoszenia celnego.

- Polski PCS poprzez platformę PCS automatycznie dokona weryfikacji czy wszystkie kontenery z komunikatów IE529 są już w terminalu. W wypadku gdy nie nastąpił jeszcze przyjazd wszystkich kontenerów do terminalu, system PCS weryfikuje ilość i potwierdza komunikat po przybyciu wszystkich kontenerów zawartych w komunikacie.

- Po walidacji wszystkie komunikaty IE507 są automatycznie wysyłane do systemu AES. Datą wiążącą dla przedstawienia towaru w urzędzie celnym wyprowadzenia jest data wysyłki komunikatów z platformy PCS.

- Po wysłaniu komunikatu IE507 Polski PCS sp. z o.o. wyśle email do osoby, która wysłała komunikat oraz na EmailPodmiotu z komunikatu IE590.

-w wypadku wskazania w zgłoszeniu celnym błędnego urzędu celnego wyprowadzenia system PCS wyśle komunikat o tym błędzie na właściwy adres e-mail.

- W przypadku przedawnienia się komunikatu system PCS wyśle informację że dany komunikat IE507 nie zostanie wysłany przez PCS, a wypadku wskazania w zgłoszeniu celnym błędnego urzędu celnego wyprowadzenia system wyśle komunikat o tym błędzie na właściwy adres e-mail.

Uwagi:

• Komunikat z platformy PCS jest wysyłany jeżeli pomiędzy otrzymaniem IE507 a złożeniem kontenera na terminalu nie minął 1 miesiąc.

• Komunikat jest dopasowywany do właściwego zgłoszenia celnego co 30 min.

Wszystkie podmioty które skorzystają z przedstawionego powyżej rozwiązania tym samym akceptują, iż Polski PCS sp. z o.o. będzie przetwarzała dane osobowe zawarte w wyżej wymienionych komunikatach zgodnie z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych w Polski PCS sp. z o.o., dostępną na stronie https://polskipcs.pl/ oraz akceptują, iż Polski PCS sp. z o.o. jedynie udostępnia system PCS w celu wsparcia automatyzacji procesu obsługi procedury wywozu przesyłek poza obszar Unii Europejskiej, lecz nie jest stroną procedur celnych (w szczególności nie występuje w imieniu eksportera lub zgłaszającego do procedury wywozu) oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za eksportera lub zgłaszającego do procedury wywozu za treść lub poprawność komunikatów ani też za skuteczność ich dostarczania do systemów KAS.

W związku z zaplanowanym rozwojem systemu PCS oraz kwestiami związanymi z bezpieczeństwem danych zawartych w systemie PCS oraz samego systemu PCS, Polski PCS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany możliwości korzystania z przedstawionego rozwiązania lub modyfikacji przedstawionego powyżej rozwiązania bez wcześniejszego powiadomienia.

Formularz zgłoszeniowy