• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Polski PCS - kierunki działania

14 maj 2019

Port Community System

Jest systemem łączącym interesariuszy obsługujących ładunki portowe i jednostki pływające w jeden system, zintegrowany, spójny i mający charakter otwarty wobec wszystkich zainteresowanych.

Zarządy Morskich Portów : Gdańsk, Gdynia i Szczecin- Świnoujście podjęły decyzję, która umożliwiła powstanie spółki celowej, której zadaniem jest przygotowanie zespolonego systemu PCS dla polskich portów. Jego charakterystyką ma być adekwatność do środowiska, rozwiązań gospodarczych, logistycznych oraz prawnych jakie obecnie panują w polskiej gospodarce morskiej. Projektowanie rozwiązań wymaga zatem metod heurystycznych i wdrażania inteligentnych rozwiązań IT dla konkretnego obszaru które poprzedziła analiza rzeczywistości.

Od środowiska analogowego, przez cyfryzację terminalową do integracji w sieci cyfrowych Smart Ports

Z jednej strony jest to odpowiedź na coraz częściej formułowane postulaty ze środowisk gospodarczych a z drugiej strony naturalny etap rozwoju portów : od rozwiązań terminalowych do środowiska zintegrowanego.

Naturalny rozwój środowiska portowego promowany przez Zarządy Portów: od rozwiązań terminalowych do zintegrowanego środowiska portowego całego wybrzeża. Integratorem stają Zarządy Portów – neutralne wobec procesów gospodarczych interesariuszy.

Kolejne kroki

Proces diagnostyczny obecnego stanu rozwiązań logistycznych wymaga ścisłego kontaktu z interesariuszami portów w ich naturalnym środowisku. W ich wyniku powstaje mapa punktów krytycznych oraz mapa sieci istotnych powiązań.

Uczestnicy Port Community System

Wywiady środowiskowe obejmują wszystkich reprezentantów środowisk portowych, obok poszczególnych interesariuszy, takich jak spedytorzy, logistycy, agencje celne, importerzy, eksporterzy podejmowane są działania z liniami żeglugowymi, terminalami portowymi, agentami morskimi. Istotnym reprezentantem środowisk portowych są Rady Interesantów Portów a klientów portów Polska Izba Logistyki i Spedycji.

Współpracą są objęte także administracje państwowe, w tym Zarządy Portów (Port Authority), Urzędy Morskie, Urzędy Celno-Skarbowe, inspekcje kontrolne oraz wszystkie podmioty biorące udział w obsłudze ładunków i statków na terenie portów morskich.

Konieczność usprawniania i integracji środowisk inspekcji kontrolnych w obszarze portów morskich .

źródło: UM Gdynia


Konieczności integracji z środowiskiem Terminali Portowych różnych interesariuszy.

Konieczność usprawnia i integracji środowisk inspekcji kontrolnych w obszarze portów morskich

W celu zwiększenia efektywności systemu kontroli urzędowych Unii, zapewnienia optymalnego podziału zasobów przeznaczonych na kontrole graniczne w ramach kontroli urzędowych, a także ułatwienia egzekwowania prawodawstwa Unii dotyczącego łańcucha rolno-spożywczego, należy ustanowić wspólny zintegrowany system kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, zastępując obecne rozproszone ramy kontroli. System ten powinien mieć zastosowanie do wszystkich przesyłek, których kontrolę – z uwagi na ryzyko, jakie mogą stwarzać – należy przeprowadzić przy ich wprowadzaniu na terytorium Unii. ( Rozporządzenie 2017/625)

Środowisko portowe dostrzega jak istotnym problemem jest sprawność z zakresie załadunku towarów. Dotychczasowe rozwiązania uznają za daleko niewystarczające. Odsuwane w czasie plany integracji inspekcji nie powinny wstrzymywać środowiskowej integracji inspekcji w portach za pomocą narzędzi IT. W trakcie spotkań z interesariuszami portów wskazuje się na konieczność adekwatnych działań w ramach rozwiązań typowych dla Port Community System usprawniających obsługę administracyjną. Trzeba zauważyć, że jednostki inspekcji w portach morskich są otwarte na wdrożenie różnych rozwiązań mających na celu wsparcie działalności na terenie portów morskich. Z końcem roku 2019 zgodnie z rozporządzeniem 2017/625 kraje członkowskie UE muszą wyznaczyć punktu kontroli granicznej zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia. Zgodnie z art. 64 lit., którego treść dotyczącego minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, wskazuje się że koniecznym jest wyposażenie i technologia niezbędna do sprawnego działania systemu IMSOC oraz w stosownych przypadkach innego komputerowego systemu zarządzania informacjami niezbędnego do obsługi i wymiany danych i informacji.

Daje to przesłankę do dokonania wsparcia w zakresie narzędzi IT dla usprawnienia działalności inspekcji w obszarze portów przy pomocy rozwiązań typu Port Community System z poszanowaniem odrębności i przepisów prawnych każdej z nich.

Lista interesariuszy

Wszystkie powyższe działania są przeprowadzane równolegle i w sposób ciągły.

Powołanie Polskiego PCS przez Zarządy Portów Gdańsk, Gdynia i Szczecin- Świnoujście to trafna decyzja zapewniająca neutralność dla uczestników obrotu portowego – zapewniają rozmówcy Polskiego PCS.

 • podziel się na: